HOMER

Homer, ojciec poezji epickiej jest do dziś postacią zagadkową i tajemniczą. Brak jakichkolwiek wiarygodnych informacji na jego temat. Nie wiadomo, gdzie i kiedy dokładnie się urodził. Sporną kwestią pozostaje też fakt, czy w ogóle kiedykolwiek istniał. Współcześni badacze uważają bowiem, że prawdziwą może być teza jakoby poematy sławnego Greka były po prostu zebranymi pieśniami heroicznymi funkcjonującymi na tym terenie od wieków. Jego imię oznaczało ślepca lub towarzysza, zakładnika.

Dla starożytnych Greków Homer był postacią historyczną. Uznawano go za niewidomego barda z miasta Smyrna lub wyspy Chios w Jonii, w Azji Mniejszej. Za prawdziwością tego twierdzenia świadczyłyby niezwykle szczegółowe opisy tego rejonu (w Iliadzie): topografii, lokalnych zwyczajów i fauny.

Jest najsłynniejszym antycznym autorem. Uznaje się go za twórcę Iliady i Odysei, choć wielu naukowców twierdzi, że są to tylko dzieła wieńczące wielowiekową tradycję ustnych przekazów. Charakterystyczny styl aojda odznacza się patosem, obecnością stałych epitetów, porównań homeryckich, szczegółowych opisów. Oba eposy Homera napisane są heksametrem daktylicznym, który stał się kanonicznym wierszem starożytnej epiki greckiej.

KaPY